GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
 
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
BRAND
 
Brandskyddsfrågor för byggnader regleras i plan- och bygglagstiftningen. Detaljreglerna återfinns bl.a. i BBR (avsnitt 5) och syftet med brandskyddskraven är att:
  • förebygga uppkomst av brand
  • möjliggöra trygg utrymning vid brand
  • upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand
  • minska risken för spridning av brand
  • underlätta släckning av brand
Brandklassade byggnadskonstruktioner

I de fall då en brand utvecklas och en övertändning inträffar måste branden begränsas genom att konstruktioner förhindrar vidare spridning. BBR kan för byggnadskonstruktioner ställa krav på både bärförmåga vid brand och brandavskiljande förmåga. Med brandavskiljande förmåga menas att konstruktionen förhindrar lågor och heta gaser att sprida sig vidare. Konstruktionen ska även isolera så att den inte blir så varm att brännbara material kan antändas i angränsande utrymmen.


Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. Normalt ges i klassbeteckningen även en siffra vilken visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning. De vanligast förekommande beteckningarna för brandklassade konstruktioner är:
  • R - bärförmåga
  • E - täthet mot lågor och gaser
  • I - isolering
Kombinationer av de tre beteckningarna beskriver konstruktionens brandtekniska funktion.

 
MFB Handbok
MFB Manual