GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 

BBRs ENERGIKRAV

BBR kapitel 9 innehåller regler om energihushållning. Krav ställs på byggnadens energianvändning, minst godtagbar värmeisolering för byggnaden, krav på värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och på installation av mätsytem för uppföljning av byggnadens energianvändning.

Vid projektering av ett hus bör man se till att ett antal viktiga prarametrar övervägs. Aspekter som påverkar en byggnads energibehov och som är viktiga att beakta är:
 
Byggnadens orientering
Byggnadens placering i förhållande till väderstreck har betydelse för uppvärmningsbehovet. Stora fönster bör placeras i sydlig, östlig eller västlig riktning för att på bästa sätt kunna utnyttja solinstrålning som ett bidrag till uppvärmningen.
Byggnadens utformning
En kompakt form på byggnaden ger ett förhållandevis litet klimatskal vilket medför lägre transmissionsförluster. På samma sätt är en byggnad i två plan bättre utformad för att klara energikraven än en byggnad i ett plan, eftersom uppvärmningsbehovet anges i energianvändnign per kvadratmeter golyta och år.
Val av klimatskärm
För att få ett lågt uppvärmnignsbehov krävs god isolering och en tät klimatskärm. Köldbryggor (oisolerade eller dåligt isolerade områden) måste minimeras och det är viktigt att sträva efter ett sammanhängande isoleringsskikt runt hela byggnaden. Val av fönster och dörrar med låg värmegenomföring är också viktigt.
Val av installationer
Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift. Installationerna bör utformas på sådant sätt att injustering, provning, kontroll, tillsyn, service och utbyte lätt kan ske och att god verkningsgrad kan upprätthållas.

Enligt BBR ska bostäder idag vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon söder och 130 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon norr. För en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme som huvudsaklig upp-värmningskälla får byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till 75 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon söder och 95 kWh per m2 golvarea  och år i klimatzon norr.
 
Ladda ner BBR