GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
PASSIVHUS

Passivhus är ett samlingsnamn för olika tekniker att bygga energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet med god isolering och hög täthet, effektivt ventilation, samt genom att tillvarata värme från boende, elektriska apparater och instrålande sol (s.k. passiv värme).

Krav för passivhus
 
För att klara av att värma upp huset med enbart passiv värme krävs ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden, för att få så små transmissionsförluster som möjligt.

För att minska värmeförlusterna i ventilationen så krävs det återvinning av denna, vanligtvis genom värmeväxling via ett FTX-system. Ett passivhus kräver däremot hjälp med uppvärmning vintertid och detta sker ofta med hjälp av tilluften som värmebärare.
För att ett hus ska få benämnas passivhus krävs det att vissa grundläggande krav uppfylls. I ”Kravspecifikationen för passivhus i Sverige –Energieffektiva bostäder” finns dessa krav uppställda. I nedanstående tabell följer de mest relevanta kraven.

Hur uppnår man passivhusstandard?


För att uppnå ett gott klimatskal så måste tak, väggar och golv vara välisolerade och lufttäta. Det innebär för ett flerbostadshus att taket bör ha en isoleringstjocklek på ca 50-60cm (U=0,08 W/m² C°), väggar ca 35 cm (U=0,10 W/m² C°). Golvet bör vara ca 30 cm för att hålla nere värmeförlusterna.

Fönster och dörrar måste också hålla hög standard och låga U-värden, dels för att få ned transmissionsförlusterna och för att undvika kallras som inverkar negativt på inomhuskomforten. Lufttätheten är en annan viktig aspekt till passivhuskonceptet. Om det uppstår ett för stort luftläckage i byggnaden så blir värmeförlusterna för stora. Ett problem som uppkommer om det inte är lufttätt är att inneluft som vanligtvis innehåller mer fukt än uteluft transporteras ut i konstruktionen där det kan bli kondensutfällning med fuktproblem som följd.
 
Skillnaden mot ett "vanligt hus"?

I regel så kan ett passivhus byggas på samma sätt som ett vanligt hus byggs i dag. Skillnaden är att konstruktionerna blir tjockare i ett pasivhus, men de behöver inte bli mer komplicerade. Det är däremot väldigt viktigt när ett passivhus byggs att det hålls en hög kvalitet på byggandet, samt stor precision vid uppsättning, montering och tätning. Det är även viktigt att tänka på väderskyddet vid byggandet och fuktigheter i materialen.  Detta eftersom husen inte släpper ut någon spillvärme i konstruktionen. Därmed får det inte byggas in någon fukt eftersom  då konstruktionen har svårt att torka ut av sig själv. Det ställs därför också högre krav på de som utför själva arbetet med uppförandet, då dessa måste ha kunskap om vad som är viktigt och vad som måste utföras helt enligt anvisningar.

ftx
För att huset ska kunna värmas till så stor del som möjligt av personvärme och processenergi måste värmen i ventilationen återvinnas. Återvinningen sker vanligtvis genom värmeväxling via ett FTX-system.
 
Eventuellt leds köksventilationen i en egen kanal utan återvinning för att slippa få in fett och matos vilket verkar negativt på filter och kanaler. Här finns det olika varianter att välja på så som centralt eller lägenhetsvisa aggregat. Även olika typer av växlare kan användas, viktigt är dock att de har en hög verkningsgrad på ca 80 %.
Effektkravet betyder att den installerade effekten i t.ex. tilluften inte får överstiga 10 W/m², här får frivärme inkluderas med max 4W/m² men inte någon solinstrålning. Det är inget krav att tilluften skall användas som värmebärare men det är ofta ett lämpligt alternativ. Vanligtvis monteras det ett el-batteri i tilluften, men istället för detta el-batteri så kan ett vattenburet batteri användas. Det skulle till konceptet passivhus passa bättre att använda denna form av lågvärdig energi.
Komforten i ett passivhus är lika bra som i ett motsvarande hus som är byggt på ett konventionellt sätt. I ett passivhus finns bra ventilation som sörjer för god luftkvalitet, genom att både väggar, fönster och dörrar är bra isolerade uteblir eventuella kallras och drag. Huset blir också väldigt tyst pga. de tjocka väggarna.
Ladda ner ”Kravspecifikation för passivhus i Sverige –Energieffektiva bostäder”